نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل امنیت و زیرساخت
شهرام آسترکی 
رئیس اداره کل امنیت و زیرساخت 

تلفن :81565102-88709550
فکس :88709551
آدرس :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی  -شماره 164
Email: astaraki@postbank.ir
مجتبی صباحی وش 
معاون اداره کل امنیت و زیرساخت 

تلفن :81565102-88709550
فکس :88709551
آدرس :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی  -شماره 164
Email: sabahi@postbank.ir
آتوسا کاملی  
معاون اداره کل امنیت و زیرساخت 

تلفن :81565102-88709550
فکس :88709551
آدرس :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی  -شماره 164
Email: atoosa.kameli@postbank.ir