نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل سازمان و بهبود روش ها
نادر علیپور
رییس اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565060
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email:

حسین عاشوری شیخی
معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565061
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email: hosein.ashoori@Postbank.ir

علیرضا علیزاده 
معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565061
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email:info@Postbank.ir

مجید زهرکش
معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565060
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email:majid.zahrkesh@Postbank.ir