نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل امور شعب و مناطق آزاد
داوود قزلباش
رییس اداره کل امور شعب و مناطق آزاد

تلفن :88177827-81562519
فکس : 88700079
آدرس : تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237- طبقه هشتم
Email:
فرهاد قلی کندی 
معاون اداره کل امور شعب و مناطق آزاد

تلفن :88177827-81562519
فکس : 88700079
آدرس : تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237- طبقه هشتم
Email: info@Postbank.ir