نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل بانکداری خرد و امورباجه ها
سیدحسین ابطحی
رئیس اداره کل بانکداری خرد و امور باجه ها

تلفن :81562501
فکس :88708874
آدرس :تهران - خیابان مطهری - بعد از سرافراز- شماره237 -طبقه اول
Email: info@postbank.ir

نسترن یزدانیان 

 معاون اداره کل بانکداری خرد و امور باجه ها

تلفن :81562501
فکس :88708874
آدرس :تهران - خیابان مطهری - بعد از سرافراز- شماره237 -طبقه اول
Email: