نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری
فتانه توحیدی
رئیس اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری

تلفن :81565081-88709553
فکس :88725710
آدرس :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی  -شماره 164
Email: fattaneh.tohidi@postbank.ir
مرتضی حیدری
معاون اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری

تلفن :81565081-88709553
فکس :88725710
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email: morteza.heidari@Postbank.ir
الهام زکی پور
معاون اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری

تلفن :81565081-88709553
فکس :88725710
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email: elham.zakipour@Postbank.ir