نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نرخ حق الوکاله
  • سال 1399- 3 درصد
  • سال 1398- 3 درصد 
  • سال 1397- 3 درصد 
  • سال 1396- حداکثر 3 درصد
  • سال 1395- حداکثر 3 درصد
  • سال 1394- 2/5 درصد
  • سال 1393- 2/5 درصد