نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

خدمات صدور دسته چک
صدور دسته چک در سامانه جامع بانکی
مدارک مورد نیاز
مدارک شناسایی احراز هویت گیرنده خدمت
مراحل انجام کار
 درخواست دسته چک مشتری به شعبه
 بررسی صلاحیت درخواست مشتری توسط شعبه
 درصورت عدم صلاحیت : اطلاع رسانی به مشتری جهت عدم صلاحیت دریافت دسته چک
 ارسال درخواست استعلام صدور دسته چک در سامانه صیاد بانک مرکزی
 بررسی و در صورت عدم صلاحیت توسط بانک مرکزی : دریافت پاسخ استعلام و اطلاع رسانی به مشتری / مشتریان شعبه
 بررسی و در صورت صلاحیت توسط بانک مرکزی : درخواست دسته چک توسط مشتری
 تخصیص و چاپ دسته چک توسط متصدی شعبه
 تحویل دسته چک به مشتری

خدمات ابطال چک جاری اشخاص
سرویس ابطال چک جاری اشخاص حقیقی و حقوقی
مراحل انجام کار
 دریافت کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی و مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی
 تکمیل فرم های مربوطه

مسدودی / رفع مسدودی چک 
ارائه  سرویس مسدود و رفع مسدود نمودن چک به مشتریان  
مدارک مورد نیاز
 کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی
 مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی و تکمیل فرم های مربوطه
مراحل انجام کار
 ارائه درخواست بهمراه مدارک توسط مشتری به شعبه
 کنترل مدارک مربوط به علت مسدودی
 مراجعه به منوی مربوطه در سامانه بنکو
 انجام عملیات مسدودی / رفع مسدودی مطابق دستور العمل های مربوطه
 مسدودی وجه چک - رفع مسدودی وجه چک

 رفع سوء اثر چک برگشتی
ارائه  سرویس رفع سوء اثر چک برگشتی به مشتریان  
مدارک مورد نیاز
 کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی
 مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی و تکمیل فرم های مربوطه
مراحل انجام کار
 ارائه درخواست صاحب حساب به شعبه مبنی بر رفع سوء اثر چک برگشتی- ارائه چک برگشتی به شعبه مبنی بر وصول
 مراجعه متصدی به منوی مربوطه در سامانه بنکو
 در صورت تامین موجودی رفع سوء اثر چک
 در صورت کنترل مدارک و درخواست صاحب حساب رفع سوء اثر چک