نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

افتتاح حساب ارزی 
افتتاح حساب ارزی برای مشتریان حقیقی و حقوقی
مدارک مورد نیاز
 دریافت کلیه مدارک شناسایی و احراز هویت از مشتری
 تکمیل فرمهای مربوطه
مراحل انجام کار
 مراجعه حضوری مشتری به شعبه و ارائه درخواست متقاضی
 اخذ مدارک شناسایی و اسناد و مدارک توسط شعبه و احراز هویت مشتری
 ورود اطلاعات مشتری در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی و ثبت احوال جهت اخذ استعلامات لازم
 تکمیل فرمهای افتتاح حساب توسط مشتری
 وروداطلاعات در سامانه های بانک وافتتاح حساب