نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

خدمات بن کارت
   ارائه خدمات بانکی مختلف  براساس آئین نامه  های بانک  مرکزی  از طریق  صدور بن  کارت  و  کارت  هدیه    
مدارک مورد نیاز
 مدارک شناسایی متقاضی
 تکمیل فرم در خواست سرویس کارت
 افتتاح حساب نزد بانک
معرفی خدمات بن کارت
 دریافت مانده حساب کارت به صورت محلی
 پرداخت قبوض با کارت شتابی و محلی
 خرید شارژهای تلفن اعتباری
 انتقال وجه
 در خواست موجودی
 صورتحساب سه گردش آخر
 در خواست و تغییر رمز اول و دوم


خدمات کارت نقدی
ارائه  خدمات  بانکی  مختلف  براساس آئین  نامه  های بانک  مرکزی  از طریق  صدور بن  کارت  و  کارت  هدیه    
مراحل انجام کار
 دریافت مدارک شناسایی متقاضی
 تکمیل فرم در خواست سرویس کارت
 افتتاح حساب نزد بانک
معرفی خدمات کارت نقدی
 دریافت مانده حساب کارت به صورت محلی
 پرداخت قبوض با کارت شتابی و محلی
 خرید شارژهای تلفن اعتباری
 انتقال وجه
 در خواست موجودی
 صورتحساب سه گردش آخر
 در خواست و تغییر رمز اول و دوم

خدمات کارت هدیه
ارائه  خدمات  بانکی  مختلف  براساس آئین  نامه  های بانک  مرکزی  از طریق  کارت  هدیه    
مراحل انجام کار
 دریافت مدارک شناسایی متقاضی
 تکمیل فرم در خواست سرویس کارت
 برداشت مبلغ آن از حساب مشتری بانک ویا دریافت نقدی از مشتری گذری
 صدور کارت هدیه و تحویل آن به همراه رمز به مشتری
معرفی خدمات کارت هدیه
 دریافت مانده حساب کارت به صورت محلی
 پرداخت قبوض با کارت شتابی و محلی
 خرید شارژهای تلفن اعتباری
 در خواست موجودی
 صورتحساب سه گردش آخر
 در خواست و تغییر رمز اول و دوم