نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

اعطای  وام ازدواج
پرداخت وام بصورت انواع قرض الحسنه ازدواج
مدارک مورد نیاز
 مدارک هویتی متقاضی
 تکمیل فرم های مربوطه
مراحل انجام کار
 ارائه درخواست و اخذ استعلام
 در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 دریافت و بررسی مدارک
 صدور مصوبه و پرداخت وام
 پرداخت وام ازدواج


اعطای تسهیلات تعمیر مسکن
پرداخت وام بصورت مبادله ای
مدارک مورد نیاز
 مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 تکمیل فرم های مربوطه
 سند منزل در صورتی که اقدام توسط مستاجر باشد موافقت نامه موجر

مراحل انجام کار
 ارائه درخواست و اخذ استعلام
 در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 دریافت و بررسی مدارک
 صدور مصوبه و پرداخت وام
 پرداخت وام تعمیر مسکن

اعطای وام خرید کالای اساسی  
پرداخت وام بصورت مبادله ای
مدارک مورد نیاز
 دریافت مدارک شناسایی متقاضی
 تکمیل فرم های مربوطه
 ارائه فاکتور خرید
مراحل انجام کار
1- ارائه درخواست و اخذ استعلام
2- در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
3- درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
4- دریافت و بررسی مدارک
5- صدور مصوبه و پرداخت وام
6- پرداخت وام خرید کالای اساسی
 

 اعطای تسهیلات خود اشتغالی
پرداخت وام بصورت مبادله ای
مدارک مورد نیاز
 مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 تکمیل فرم های مربوطه
 پیش فاکتور اموال جهت خود اشتغالی

مراحل انجام کار
 ارائه درخواست و اخذ استعلام
 در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 دریافت و بررسی مدارک
 صدور مصوبه و پرداخت وام
 پرداخت وام خود اشتغالی

اعطای تسهیلات درمان بیماری
پرداخت وام بصورت انواع قرض الحسنه
مراحل انجام کار
 دریافت مدارک شناسایی متقاضی
 تکمیل فرم های مربوطه
 ارائه مدارک پزشکی به شعبه
 

اعطای تسهیلات ساخت مسکن
پرداخت وام بصورت مشارکتی – مشارکت مدنی 
مدارک مورد نیاز
 مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 تکمیل فرم های مربوطه
 پروانه ساخت –مجوز شهرداری – نقشه و......

مراحل انجام کار
 ارائه درخواست و اخذ استعلام
 در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 دریافت و بررسی مدارک
 صدور مصوبه و پرداخت وام
 پرداخت وام ساخت مسکن
 

اعطای وام ودیعه مسکن
پرداخت وام بصورت انواع قرض الحسنه
مدارک مورد نیاز
 مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 تکمیل فرم های مربوطه
 اجاره نامه

مراحل انجام کار
 ارائه درخواست و اخذ استعلام
 در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 دریافت و بررسی مدارک
 صدور مصوبه و پرداخت وام
 پرداخت وام ودیعه مسکن
 

اعطای وام خرید مسکن
پرداخت وام بصورت عقود مبادله ای می باشد.
مدارک مورد نیاز
 هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 تکمیل فرم های مربوطه
 مبایعه نامه

مراحل انجام کار
 ارائه درخواست و اخذ استعلام
 در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 دریافت و بررسی مدارک
 صدور مصوبه و پرداخت وام

 اعطای وام سرمایه ثابت    
پرداخت وام بصورت مبادله ای
مدارک مورد نیاز
 مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 تکمیل فرم های مربوطه
 پیش فاکتور اموال

مراحل انجام کار
 ارائه درخواست و اخذ استعلام
 در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 دریافت و بررسی مدارک
 صدور مصوبه و پرداخت وام
 پرداخت وام سرمایه ثابت

اعطای وام سرمایه در گردش    
پرداخت وام بصورت مبادله ای
مدارک مورد نیاز
 مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 تکمیل فرم های مربوطه
 پیش فاکتور اموال

مراحل انجام کار
 ارائه درخواست و اخذ استعلام
 در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 دریافت و بررسی مدارک
 صدور مصوبه و پرداخت وام
 پرداخت وام سرمایه در گردش
 

اعطای وام مرابحه – صدور کارت اعتباری     
پرداخت وام بصورت مبادله ای
مدارک مورد نیاز
 مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 تکمیل فرم های مربوطه

مراحل انجام کار
 ارائه درخواست و اخذ استعلام
 در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 دریافت و بررسی مدارک
 صدور مصوبه و پرداخت وام
 پرداخت وام مرابحه – صدور کارت اعتباری