نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

خدمات پایا
انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکی مشتریان به حساب های سایر بانک ها در همان روز
مدارک مورد نیاز 
 کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی
 مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی و تکمیل فرم های مربوطه
مراحل انجام کار
 مراجعه مشتری به شعبه/اینترنت بانک/موبایل بانک
 در صورت مراجعه به شعبه
 تکمیل فرم درخواست استفاده از عملیات پایا
 ورود اطلاعات به سیستم و ارسال به اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت
 ورود اطلاعات به سیستم و ارسال به اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت
 ارسال اطلاعات توسط اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت به بانک مرکزی واریز به حساب مشتری
 در صورت عدم تایید : عودت پایا به دلیل عدم شناسایی مشتری و واریز به حساب مشتری

انتقال وجه ریالی ساتنا
انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکی مشتریان به حساب های سایر بانک ها در همان روز
مدارک مورد نیاز
 کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی
 مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی و تکمیل فرم های مربوطه
مراحل انجام کار
 مراجعه مشتری به شعبه/اینترنت بانک/موبایل بانک
 در صورت مراجعه به شعبه
 تکمیل فرم درخواست استفاده از عملیات ساتنا
 ورود اطلاعات به سیستم و ارسال به اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت
 ورود اطلاعات به سیستم و ارسال به اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت
 ارسال اطلاعات توسط اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت به بانک مرکزی واریز به حساب مشتری
 در صورت عدم تایید : عودت ساتنا به دلیل عدم شناسایی مشتری و واریز به حساب مشتری