نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
مديريت محتوا
صدور انواع ضمانت نامه ریالی
صدور انواع ضمانتنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی ( شرکت در مناقصه و مزایده ، استرداد حسن انجام کار ، حسن انجام کار، کسور وجه الضمان ، استرداد پیش پرداخت ، پیش پرداخت ، گمرکی ترخیص کالا ، گمرکی ترخیص اتومبیل ، حسن اجرای تعهدات  
مدارک مورد نیاز 
 مدارک هویتی
 صورتهای مالی و اموال و دارائی های قابل شناسایی مشتری
مراحل انجام کار
 اخذ درخواست و مدارک متقاضی و وثایق و تضامین
 ارسال استعلام تسهیلات و حساب جاری سپس اخذ پاسخ استعلامات و بررسی و اتخاذ تصمیم
 عقد قرارداد و صدور ضمانتنامه ریالی