نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اعطای تسهیلات ارزی
ارائه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی / از محل منابع بانک / از محل منابع خارجی ( ریفاینانس )
مدارک مورد نیاز
 ارائه فرم درخواست تسهیلات به بانک
 مصوبه مرکز اعتباری بعد از بررسی های توجیه ، فنی ، مالی ، اقتصادی طرح ها
مراحل انجام کار
 ارائه درخواست تسهیلات ارزی و مدارک لازم توسط متقاضی
 تعیین نوع تسهیلات و اخذ مصوبه رکن اعتباری
 انعقاد قرارداد و دریافت وثابق