نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

صدور حواله ارزی بابت واردات کالا
ارائه خدمات حوالجات ارزی
مدارک مورد نیاز
 درخواست مشتری
 پروفرما اینویس
 ثبت سفارش و صدور سند حسابداری
 مدارک مربوط به هویت مشتری

مراحل انجام کار
 مراجعه مشتری و ارائه اسناد درخواست خدمت
 ارائه مدارک مورد نیاز شعبه
 تشکیل پرونده و تکمیل مدارک
 اخذ مصوبه اعتباری
 ایجاد پیام حواله
 ارسال حواله
 رفع تعهد ارزی

خرید و فروش ارز 
انجام معامله خرید ارز بصورت روزانه و فروش ان  جهت تامین نیازهای ارزی مشتریان بانک
مدارک مورد نیاز
 انجام ثبت سفارش واردات کالا/خدمت در وزارت صمت
 اخذ مجوزهای مرتبط با تامین ارز و واردات
 افتتاح حساب نزد بانک

مراحل انجام کار
 مراجعه مشتری حقیقی / حقوقی و اعلام تقاضای تامین ارز
 ارسال مشخصات درخواست خرید ارز به بانک مرکزی یا ثبت پیشنهاد خرید ارز نیابتی در سامانه نیما
 انجام فرایند و معامله خرید ارز
 فروش ارز به متقاضیان واجد شرایط بصورت مستند و مکتوب