نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
گشایش اعتبار اسنادی ارزی
گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی دیداری و مدت دار-گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی- گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس 
مدارک مورد نیاز
 پروفرما اینویس
 کارت بازرگانی معتبر
 ثبت سفارش
 بیمه نامه حاکی از بیمه حمل کالاها
 فرم های درخواست گشایش و تعهدنامه های مربوطه
مراحل انجام کار
 مراجعه مشتری و ارائه درخواست خدمت و ارائه مدارک مورد نیاز شعبه
 تشکیل پرونده و تکمیل مدارک
 اخذ مصوبه اعتباری و گشایش اعتبار اسنادی
 ارسال به بانک ابلاغ کنننده
 دریافت اسناد
 پرداخت وجه اعتبار