نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

ابطال چک جاری اشخاص(13012678104)

ورود به سامانه درخواست خدمات

تعریف: ابطال چک خدمتی است که شعب پست بانک برای دارندگان حساب جاری با دسته چک ارائه می نمایند چنا نچه چک صادره ، مورد سرقت و یا جعل یا مفقود ی و یا سایر جرائم  قرار گیرد ومرجع قضایی موضوع را رسیدگی ودرصورت تشخیص حکم به ابطال چک صادرنماید ذینفع چک می تواند با ارائه حکم دادگاه از شعبه درخواست ابطال چک را نماید همچنین صاحب حساب می تواند با ارائه لاشه چک به شعبه درخواست ابطال چک را نماید . 


مدارک ابطال چک جاری اشخاص:
1- لاشه چک یا حکم مراجع قضایی بر ابطال چک
2- درخواست کتبی صاحب حساب
3- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت  
4-فیش پرداخت کارمزد ابطال چک

مراحل ابطال چک جاری اشخاص:
1-مراجعه به شعب پست بانک در سراسر کشور
2-تقدیم درخواست ابطال چک
3-ارائه مستندات ابطال چک (لاشه چک /حکم مراجع قضایی )
4-پرداخت کارمزد ابطال
5-ابطال چک توسط شعبه