نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search


بستن حساب بانکی (13012627106)

ورود به سامانه درخواست خدمات


تعریف: گاهی پیش می‌آید که صاحبان حساب نزد بانک یا نمایندگان حقوقی یا مراجع قضایی  درخواست  بستن حساب بانکی خود را دارند.به همین منظور پست بانک نیز بنا به درخواست صاحب حساب ونوع حساب پس از بررسی های لازم ودرصورت نبود موانع قانونی حساب مورد نظر را به وضعیت بسته شده تبدیل می کند  

مدارک بستن حساب بانکی:
کارت شناسایی معتبر
درخواست کتبی صاحب حساب دستور قضایی یا برگه انحصار وراثت
مراحل بستن حساب بانکی:
مراجعه به دفاتر و شعب پست بانک در سراسر کشور
تحویل درخواست بستن حساب
برداشت موجودی حساب
بررسی شعبه ودرصورتی که حساب جاری با دسته چک باشد کلیه چک های مربوط به حسا ب باید تعیین تکلیف گردد 
درصورت موافقت شعبه حساب بسته می شود