نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

رفع سوء اثر چک برگشتی (13012678103)

ورود به سامانه درخواست خدمات


تعریف :رفع سوء اثر از چک های برگشتی خدمت دیگری است که شعب پست بانک برابر با قانون جاری چک برای صاحبان حساب جاری با دسته چک انجام می دهند به موجب  قانون چک صاحب حساب می تواند به استناد پنج دلیل بشرح ذیل رفع سواثر چک را از شعبه بانک درخواست نماید : 
تامین موجودی چک / ارائه لاشه چک برگشتی/ ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک/ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه / ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی .

مدارک سوء اثر چک برگشتی:
1-درخواست کتبی صاحب حساب
2-مدارک شناسایی معتبر مورد تائید بانک
3-مستندات رفع سواثر چک (تامین موجودی چک / ارائه لاشه چک برگشتی/ ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک/ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه / ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی)
4-سند واریز کارمزد رفع سواثر چک

مراحل سوء اثر چک برگشتی :
1-مراجعه به شعبه وتقدیم درخواست رفع سوءاثر چک
2-تحویل مستندات رفع سواثر چک (بند سه مدارک سوءاثر چک )
3-پرداخت کارمزد چک وتحویل سند واریز به مسول رفع سوءاثر چک در شعبه
4-دریافت رسید وتائیدیه رفع سوءاثر چک