نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

صدور انواع چک بانکی/بین بانکی (13012678105)


ورود به سامانه درخواست خدمات 


تعریف: صدور چک بانکی /بین بانکی خدمتی است که به وسیله آن شعب پست بانک مطابق قانون وبه درخواست صاحب حساب یا دارنده چک مبلغی را بصورت تضمینی واز طریق صدور چک بانکی پرداخت می نمایند : 
انواع چک بانکی
1-چک بانکی تضمینی دروجه اشخاص
2- چک بین بانکی (رمزدار)

مدارک صدور انواع چک بانکی/بین بانکی:
کارت شناسایی معتبر وقانونی  
ابزار برداشت از حساب شامل دفترچه حساب یا چک عادی
درخواست صدور چک بانکی /بین بانکی
سند پرداخت کارمزد بانکی
مراحل صدور انواع چک بانکی/بین بانکی:
مراجعه به شعب پست بانک در سراسر کشور و تکمیل فرم درخواست صدور چک
تکمیل سند برداشت از حساب یا پشت نویسی چک عادی
برداشت از حساب توسط شعبه وصدور چک بانکی