نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

ارائه خدمات چک(13012628000)

صدور دسته چک(130126278100)

ورود به سامانه درخواست خدمات


تعریف : آن دسته از مشتریان بانکی که دارای حساب جاری هستند می توانند با داشتن شرایط لازم نسبت به درخواست دسته 
چک اقدام نمایند.درخواست صدور دسته چک مطابق با قوانین بانک مرکزی ج.ا.ا طبق شرایط زیر امکان پذیر است:
-مشتری فاقد چک برگشتی ، تسهیلات و تعهدات معوق در سیستم بانکی کشور باشد.
-حداقل چهارپنجم از برگه های دسته چک جاری به بانک برگشته باشد.
-میانگین وموجودی حساب متناسب با تعداد برگ چک درخواستی باشد.

مدارک درخواست دسته چک:
حساب جاری فعال نزد شعبه
کارت شناسایی معتبر
درخواست کتبی دسته چک
استعلامات مربوط به چک برگشتی وتعهدات غیر جاری

مراحل صدور  دسته چک:
مراجعه به شعبه وارائه درخواست کتبی صدور دسته چک
بررسی درخواست دسته چک توسط شعبه (میانگین حساب واخذ استعلامات مورد نیاز)
ثبت درخواست دسته چک مشتری درسامانه صیاد
صدور دسته چک وتحویل به مشتری