نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search

مسدودی/رفع مسدودی چک(13012678102)

ورود به سامانه درخواست خدمات

تعریف: صادرکننده چک  یا ذینفع با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن تا یک هفته (برابر قانون )خودداری خواهد کردومتقاضی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اخذ مجوز از مراجع قضایی اقدام نماید  و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.


مدارک مسدودی/رفع مسدودی چک :
-درخواست کتبی صاحب حساب یا ذینفع چک /دستور مراجع قضایی مبنی بر مسدودی یا رفع مسدودی چک
-کارت شناسایی معتبر

 
مراحل مسدودی/رفع مسدودی چک:
مراجعه به شعب پست بانک در سراسر کشور
ارائه درخواست ومدارک و مستندات قانونی جهت مسدودی /رفع مسدودی 
پرداخت کارمزد توسط متقاضی وثبت آن درشعبه
ثبت مسدودی یا رفع مسدودی چک توسط کاربر شعبه