نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اعضای هیات مدیره

بهزاد شیری

مدیرعامل ونایب رئیس هیأت مدیره

تلفن :88502024
نمابر :88540022
نشانی :خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
پست الکترونیکی : behzad.shiri@postbank.ir

 سوابق علمی و اجرایی


اکبر کشاورزیان

عضو هیأت مدیره

تلفن :88502029
نمابر :88540022
نشانی :خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره229

پست الکترونیکی : keshavarzian@postbank.ir  

سوابق علمی و اجرایی


طهمورث الیاسی بختیاری

عضو هیأت مدیره

تلفن :81564050
نمابر :88540088
نشانی :خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره229
پست الکترونیکی : tahmoures.elyasi@postbank.ir

سوابق علمی و اجرایی 


فرهاد بهمنی

عضو هیأت مدیره

تلفن :88502028
نمابر :88540022
نشانی :خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
پست الکترونیکی : bahmani@postbank.ir
سوابق علمی و اجرایی