نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل مبارزه با پولشوئی
سیدیعقوب علویان
رئیس اداره کل مبارزه با پولشوئی

تلفن :81562418
فکس :81564093
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز-شماره 237- طبقه هفتم
Email: yaghoub.alavian@postbank.ir
محمدحسن غنی پور
معاون اداره کل مبارزه با پولشوئی

تلفن :81562418
فکس :81564093
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز-شماره 237- طبقه هفتم
Email: info@Postbank.ir