عباس پیرایی خدری

رئیس اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات


تلفن :81564051-88506887
فکس :88540770
کدپستی :
آدرس : تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229
پست الکترونیکی: abbas.piraee@Postbank.ir

علیرضا پورمرادکهن

معاون ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات


تلفن : 81564051
فکس :88540770
کدپستی :
آدرس : تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229
پست الکترونیکی: info@Postbank.ir

محمدعلی جباری

معاون بازرسی


تلفن : 81564051
فکس :88540770
کدپستی :
آدرس :تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229
پست الکترونیکی: info@Postbank.ir