نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
شناسایی ، بررسی و الویت بندی چالش های پیشرو کسب و کار بانکداری درشرایط بحران کرونا
چکیده شیوع پاندمی کوید ۹۱ کرونا در سطح جهان، عرضه و تقاضای خدمات بانکی در کشورها را شدیداً تحت تأثیر قرار داده و شرایط اقتصاد کلان از پیش طراحی شده کشورها را به هم زده است.. با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از بحران سوال اساسی که مطرح است این است که بحران کرونا اولا چه چالش هایی را برای کسب و کار بانکداری در کشورمان ایجاد می کند؟ ثانیا ترتیب اولویت این چالشها چگونه است ؟ در زمینه چالش های پیشرو در کسب و کار بانکی در شرایط کرونا تحقیق و پژوهش جامعی وجود ندارد روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش شناسی در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار دارد و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع تحقیات کمی می باشد. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از شیوه مطالعه کتابخانه- ای )برای جمع اوری اطلاعات ادبیات و پیشینه تحقیق( وروش میدانی )برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پرسشنامه ( استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران ارشد و میانی و معاونان آنان و کارشناسان مرتبط که شاغل در ادارات ستادی پست بانک درسال ۹9۱۱ در شهر تهران که تعداد کل آنها در این حوزه ۹01 نفر می باشند .جهت نمونه گیری ازروش سرشماری کامل استفاده شده است جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته دارای 52 گویه و ۱مؤلفه )عامل( است استفاده شد پایایی این ابزار با (CFA) استفاده از روش آلفای کرونباخ 03۱90 محاسبه شد و برای بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد . همچنین به منظور بررسی Smart PLS به وسیله ی نرم افزار 3 )PLS( با رویکرد حداقل مربعات جزئی نوع توزیع داده ها از چولگی و کشیدگی، جهت بررسی سوالات پژوهش با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از استفاده شده spss آزمون پارمتریک تی تک نمونه ای مستقل و آزمون رتبه بندی فریدمن به وسیله نرم افزار 23 است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادتمامی مولفه های ۱ گانه از چالش های پیشرو بوده و کاهش نقدینگی و توان تسویه پذیری بانک بیشترین و افزایش ریسک بازار کمترین اولویت را داشته اند .
به فایل پیوست مراجعه فرمائید
کلمات کلیدی : کرونا ، پست بانک ایران ، بحران اقتصادی
نویسنده : سید مجتبی میر لوحی - جمال مقصودی
تاریخ انتشار : 1399/02/20
فایل های پیوست